Bizi Takip Edin

YAŞAM

Çernobil’in Etkileri

Yayınlandı

on

çernobilÇernobil felaketinden kaynaklanan radyasyona özellikle maruz kalan topluluklar
a. Temizlik çalışanları (tasfiye memurları):
830,000 (Yablokov, 2010)
b. 30 km alandan ve diğer aşırı kontamine bölgelerden tasfiye edilenler:
350,400 (Yablokov, 2010)
c. Rusya, Beyaz Rusya ve Ukraynada yoğun radyasyona maruz kalan nüfus:
8,300,000 (Yablokov, 2010)
d. Radyasyona düşük maruziyeti olan Avrupa nüfusu:
600.000.000 (Fairlie, 2007)
Çernobil nedeniyle ek radyasyona maruz kalma sonucu beklenen
hastalık/sağlık hasarları
a. Kanser. Yine de, pek çok kanserin latent periyodunun 25-30 sene olduğunu
belirtmek gerekir. Hali hazırda, sadece tiroid kanseri, meme kanseri ve beyin
tümörü vakalarını görmekteyiz. Ama tasfiye memurlarında pek çok diğer organda
da kanser gelişimi gözlenmiştir: prostat bezi, mide, kan kanseri, tiroid kanseri
b. Genetik değişiklikler: malformasyonlar, ölü doğumlar, çocuk olmaması
c. Kanser harici hastalıklar: Pek çok organ sistemi etkilenebilir; beyin hastalıkları;
hızlanmış yaşlanma süreci; psikolojik bozukluklar
Bulguların özeti
1. Düşük seviye radyasyonun (0 – 500 mSv) etkileri sistematik olarak izlenmiş ve
araştırılmıştır. Özellikle, Çernobil öncesinde düşük seviye radyasyonun genetik
etkileri belirsizdi. Çernobil sonrasında hücrelerin yanı sıra, hücre içi moleküler
yapıların da araştırılmasıyla bilgi düzeyi yükselmiştir.

Buna rağmen, ICRP 100 mSv dozu teratojenik hasar için limit olarak vermeye devam
etmektedir. Bu iddia pek çok çalışmayla çürütülmüştür.
2. Genomik dengesizlik ve seyirci etkisi gibi hedef alınmamış etkiler bulunmuştur;
radyasyondan direk etkilenmeyen hücrelerde genetik değişiklik gibi.
3. Radyasyon seviyesi azaldıkça, kanser ortaya çıkışına kadar geçen latent periyod
uzamaktadır (Pierce ve Preston tarafından RERF çalışmaları çerçevesinde 2000’lerin
başında tespit edilmiştir).
4. Genomik dengesizlik genlerle aktarılmaktadır ve her nesilde katlanarak artmaktadır.
Etkilenen her üç cumhuriyetin (Moskova, Minsk, Kiev) araştırma merkezlerinde
yapılan ve tasfiye memurları ile radyasyona maruz kalmamış annelerin çocuklarında
kromozom anormalliklerini gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur. Kümülasyon
etkisinin ilk ortaya çıkışı radyasyona maruz kalan ebeveynlerin çocuklarında görülen
tiroid vakaları olabilir. Ancak, bu durum henüz net değildir.
5. Kanser dışı hastalıkların insidanslarında artış bulunmuştur; özellikle
kardiyovasküler ve mide hastalıkları ve nörolojik-psikiyatrik hastalık vakaları
düşük seviye radyasyonun somatik etkileri olarak bulunmuştur. Sonuncusu
özellikle tasfiye memurları ve onların çocuklarında yapılan bir araştırmada
gözlenmiştir.
6. Rus yetkililerce verilen sayılara göre, tasfiye memurlarının %90’ından fazlası
sakatlanmıştır; diğer bir deyişle en az 720,000 tasfiye memuru ciddi bir şekilde
hastalanmıştır. Erken yaşlanıyor ve ortalamadan çok daha yüksek sayıda çeşitli
formda kanser, lösemi, somatik, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklara yakalanıyorlar.
Pek çoğunda katarakt mevcut. Uzun latent döneme bağlı olarak, gelecek yıllarda
kanserlerde belirgin artış beklenmektedir.
7. Tahminlere göre 2005 yılına dek 112,000 ila 125,000 tasfiye memuru ölmüştür.
8. Mevcut çalışmalar Çernobil sonucu gerçekleşen bebek ölümlerinin 5000
civarında olduğunu tahmin etmektedir.
9. Genetik ve teratojenik hasarlar (malformasyonlar) sadece direk etkilenen üç ülkede
değil diğer Avrupa ülkelerinde de belirgin olarak artmıştır. Sadece Bavyera’da
Çernobil’den bu yana 1000 ila 3000 arası ek doğum anomalisi bulunmuştur.
Avrupa’da 10,000’den fazla ciddi anomalinin radyasyonla tetiklenmiş olmasından
korkmaktayız. UAEA’nın Çernobil felaketi nedeniyle 100,000 ila 200,000 arası düşük
gerçekleştiği sonucuna vardığı göz önüne alındığında raporlanmayan vaka sayısının
yüksek olduğu tahmin edilmektedir.
10. UNSCEAR’a göre Çernobil bölgesinde 12,000 – 83,000 arası çocuk konjenital
deformitelerle doğmuştur ve dünya çapında yaklaşık 30,000 – 207,000 Çernobil ile
bağlantılı genetik hasarlı çocuk vardır. Toplam beklenen hasarın sadece %10’u ilk
nesilde görülebilmektedir.
11. Çernobil sonrasında Avrupa’da sadece ölü doğum ve malformasyonlarda artış
görülmemiş aynı zamanda erkek ve dişi embriyoların oranında da bir kayma
olmuştur. 1986 sonrasında belirgin olarak daha az kız çocuk doğmuştur.
Kristina Voigt , Hagen Scherb bildirisi ayrıca 1986, Çernobil sonrasında Avrupa’da
beklenene göre 800,000 daha az çocuk doğmuştur. Scherb, bildiri tüm ülkeleri
kapsamadığı için, Çernobil sonrası “kayıp” çocukların toplam sayısının bir milyon
civarında olduğunu tahmin etmektedir. Benzer etkiler yer-üstünde yapılan nükleer
silah testlerini takiben de gözlenebilir.

12. Sadece Beyaz Rusya’da felaketten sonra 12,000 kişide tiroid kanseri gelişmiştir.
(Pavel Bespalchuk, 2007). DSÖ öngörüsüne göre, sadece Beyaz Rusya’nın Gomel
bölgesinde, hayatları boyunca 50,000’den fazla çocukta tiroid kanseri gelişecektir.
Tüm yaş grupları bir arada değerlendirilirse Gomel bölgesinde 100,000 civarı tiroid
kanseri vakası olacağı hesaba katılmalıdır.
13. Beyaz Rusya ve Ukrayna’da gözlenen tiroid kanserleri temel alınarak, Malko (2007)
gelecekte beklenen kanserleri hesaplamış ve radyasyon faktörünü eklemiştir. 1986
ve 2056 arasında 92,627 tiroid kanseri vakası olacağı sonucuna ulaşmıştır. Bu
hesaplama tasfiye memurlarının tiroid kanserlerini içermemektedir.
14. Çernobil’den sonra, İsveç, Finlandiya ve Norveç’te bebek ölüm oranları 1976-2006
periyodundaki eğimle karşılaştırıldığında %15.8’lik belirgin bir artış görülmektedir.
Alfred Körblein 1987’den 1992’ye kadarki süreçte 1,209 ek bebek ölümü olduğunu
hesaplamıştır (95 % güven aralığı: 875 – 1,556).
15. Almanya’da, bilim adamları Çernobil’i takip eden dokuz ayda yeni doğanlarda
trizomi 21 sayısında anlamlı artış saptamışlardır. Bu durum özellikle Batı Berlin ve
güney Almanya’da belirgindir.
16. Orlov ve Shaversky Ukrayna’da üç yaş altı çocuklarda 188 beyin tümör vakasından
oluşan bir seri raporlamışlardır. Çernobil’den önce (1981’den 1985’e) 9 vaka
sayılmıştır, yılda iki bile değil. 1986-2002 periyodunda beyin tümörü tanısı alan çocuk
sayısı 179’a yükselmiştir , yılda ondan fazla.
17. Güney Almanya’nın daha fazla kontamine olan alanlarında çocuklarda
nöroblastoma adlı nadir görülen bir çocukluk çağı tümöründe belirgin kümelenme
bulunmuştur.
18. Ukrayna’da Çernobil Bakanlığı tarafından yayınlanan bir bildiride; endokrin sistem
hastalıklarında (1987’den 1992‘ye kadar 25 kat), sinir sistemi hastalıklarında (6 kat),
dolaşım sistemi hastalıklarında (44 kat), sindirim organı hastalıklarında (60 kat), cilt
ve ciltaltı hastalıklarında ( 50 kat daha fazla) , kas-iskelet sistemi ve fizyolojik
disfonksiyonlarda (53 kat) daha fazla vaka kayıtlandığı belirtilmiştir. Yüksek
radyasyon nedeniyle orturdukları yerlerden tahliye edilenlerin %59’u 1987 yılında
sağlıklı iken bu oran 1996’da %18’e inmiştir. Kontamine alanlardaki topluluklarda
sağlıklı insan oranı %52’den %21’e ve özellikle dramatik olarak Çernobil nükleer
serpintilerinden direk etkilenmemiş fakat ebeveynleri yüksek doz radyasyona maruz
kalmış çocuklarda sağlıklı çocuk oranı 1996’da %81’den %30’a düşmüştür.
19. Birkaç yıldır tip I diyabetin çocuk ve adolesanlarda hızla arttığı raporlanmaktadır.
20. Kanser dışı hastalıklar, lösemi ve kanserlere göre çok daha fazladır.
Çernobil bölgesinde felaketten etkilenen tüm nüfusun sağlık durumlarındaki değişiklikle ilgili
bugüne kadar derli toplu bir değerlendirme yapılamamıştır. Genel olarak kuzey
yarımküredeki insanların yaşadığı felakete yönelik değerlendirmenin eksikliğinden
bahsetmeye gerek bile yok. Burada belirtilen rakamlar bir yandan aşırı yüksek gibi gözükse
de, başka bakış açılarından görece düşük görülebilir. Ama bu raporda değerlendirmeye tabi
tutulan bütün çalışmaların nüfusun görece küçük kesimleriyle ilgilendiği göz önünde
bulundurulmalıdır. Hatta hastalık oranlarındaki sözde küçük değişiklikler bile ciddi sağlık
hasarlarının göstergesi olabilir ve büyük bir nüfusta değerlendirildiklerinde çok sayıda insanın
mağduriyetini gösterebilir.

 

RANA ARIBAŞ AMAÇ İşini yapması gerektiği gibi yapan, iş disiplini olan bir insanım, işimde en iyilerden biri olarak anılmak istiyorum ,topluma katkı koymak asli hedeflerimdendir. DENEYİM 1990–1993 Petkim Yarımca Sistem Yöneticisi  IBM Mainframe sistemlerin kurumu  Bilgisayarların bakım ve planlaması  PC lerin kurulması, Novell 2.20  Firma içi eğitimler . 1993–1999 Philip Morris SABANCI Adana-Diyarbakır Bölge Sistem Yöneticisi  Tüm elektronik sistemlerin kontrolü bakımı  Tüm bilgisayarların bakım plan ve teknik desteği  Firma içi eğitimler ve alımlar. 1999–2000 Annelik nedeniyle ara veriş 2000-2002 Mercedes Benz Aksaray Sipariş Proğram Mühendisi 2002- Kalite Güvence Danışmanlığı Kurumsal Danışmanlık &Eğitim- TQM ISO 9001:2000 , 16949,HACCP, OHSAS EĞİTİMLERİ VE AKTİF UYGULANMASI ve 14001 çevre belgesi.,TÜBİTAK-TEYDEB,KIRSAL KALKINMA, GEF-UNDP, FP7, CE, AB Projeleri , SMM faaliyetleri,CE UNDP ile yürütülen gönüllülük çalışmaları ,UNDP ve KALDER ile yürütülen Türkiye geneli CE eğitimleri (3 ay) 2006- Erişim Asansör Arıza bakım müdürü ve kalite yönetim temsilciliği EĞİTİM 1985-1990 YILDIZ Teknik Üniversitesi İstanbul  Kocaeli Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü  Mesleki amaçlı çeşitli seminer ve kurslar.  PLC, CNC, AS400, Novell, Windows NT, Handheld Computer, Autocad2000, FMEA,Kontrol Planları,PPAP,APQP,ERP,SAP,Kalkınma Ajansları Program Yazma Eğitimi, İş Güvenliği Eğitimi, ISO 9001:2000 eğitimi.Proje yazım eğitimi. İhracat ve dış ticaret uzmanlığı eğitimi,enerji yöneticisi eğitimi,ohsas iç tetkikçi eğitimi, asansör smm eğitimi, pcm eğitimi İLGİ ALANLARI Traking,sinema, fotograf, bilgisayarlar. DİL İngilizce : Çok iyi düzeyde Almanca : İyi düzeyde EĞİTİM TECRÜBELERİ Alınan Eğitimler * ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Eğitimi * İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi * ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi * ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Genel Eğitimi * İç Tetkik Eğitimi * Gerilla Pazarlama Eğitimi * İş Geliştirme Eğitimi * 22000 Eğitimi * NLP Eğitimi * Stratejik Yol Haritası (SHY) Hazırlama Eğitimi * MAP Eğitimi * 16949:2002 Eğitimi * Teknik Dosya Hazırlama Eğitimi * İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi * Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi * Yapay Zeka Eğitimi * Acil Durumlar Eğitimi * Tıbbi Atıkların Yönetimi Eğitimi * PCM Eğitimi * Proje Yazım Eğitimi * Yenilenebilri Enerji Eğitimi Enerji Yöneticisi Eğitimi Verilen Eğitimler Eğitim adı İlk Yardım Eğitimi Eğitim tarihi Şubat 2004 Eğitimi düzenleyen kurum Renk Ajans Eğitim adı FMEA;PPAP,APQP Eğitimi Eğitim tarihi Aralık-Mayıs 2008 Eğitimi düzenleyen kurum Modern otomotiv Eğitim adı CE, ISO 9001:2000 Eğitimi Eğitim tarihi Eylül 2007 Eğitimi düzenleyen kurum İMER LT Eğitim adı İŞ Güvenliği Eğitimi Eğitim tarihi Haziran 2006 , Temmuz 2007, aralık 2010 Eğitimi düzenleyen kurum MBS; Renk Ajans ,Erişim Asansör Eğitim adı PCM Eğitimi Eğitim tarihi Ekim 2011 Eğitimi düzenleyen kurum Renk Ajans Eğitim adı KOSGEB’e porhe hazırlama eğitimi Eğitim tarihi Eylül 2011 Eğitimi düzenleyen kurum Huzur Otogaz Seminer adı Motibasyon, Etkili İletişim, Beden ve Renk Dili Seminer tarihi Temmuz 2006 Semineri düzenleyen kurum Motaysan BAĞIMSIZ GÖREVLENDİRMELER Görevlendiren Kurum AHİLER KALKINMA AJANSI Görev Bağımsız Değerlendirici Tarih ARALIK 2010 Görevlendiren Kurum İSTKA Görev Bağımsız Değerlendirici Tarih EKİM 2011 Görevlendiren Kurum T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı / İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Görev Bağımsız Değerlendirici Tarih Nisan 2011 PROJE TECRÜBELERİ Proje adı ve referans numarası Tarımsal sulamada Hibrid Enerji Proje fon kaynağı ve destek adı GEF/UNDP Proje tarih ve yeri Aralık 2008 Niğde Proje adı ve referans numarası Aksaray İçme Suyunun Temizlenmesi Proje fon kaynağı ve destek adı Ahiler, Kırsal Kalkınma Proje tarih ve yeri 2010 Aksaray Proje adı ve referans numarası Doğalgaz Dönüşümde teknolojik Yatırım Proje fon kaynağı ve destek adı KOSGEB Proje tarih ve yeri Temmuz 2010 Aksaray Proje adı ve referans numarası Kültürlerası Dialog Proje fon kaynağı ve destek adı MFİB Proje tarih ve yeri 2007 Aksaray Saratlı belediyesi Proje adı ve referans numarası Eski Aksaray Un Fabrikasının Sanayi Müzesine Dönüştürülmesi Proje fon kaynağı ve destek adı Ahiler Kalkınma Ajansı Proje tarih ve yeri 2011 Aksaray Proje adı ve referans numarası Renk Ajans Üretim Kapatesi Artırımı Proje fon kaynağı ve destek adı Ahiler Kalkınma Ajansı Proje tarih ve yeri 2011 Aksaray Proje adı ve referans numarası Plastik Şişedeki Ergonomik Ekolojik Yaklaşımlar Proje fon kaynağı ve destek adı TÜBİTAK TEYDEB Proje tarih ve yeri Aralık 2009 Aksaray Çeşitli danışmanlık firmalarına üretilen Ajans Projeleri,TÜBİTAK-TEYDEB AB,TKDK, KOSGEB Projeleri Doğum Yeri : Aksaray Doğum Tarihi : 29.05.1968 Adres : Minarecik Mah. Belediye Cad. Arı Apt. 16/1 68100 Aksaray tel: 0535 5122124

Okumaya devam et
Tıkla Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güzellik

Tarçının Faydaları

Tarçının Faydaları bu konuda detaylı bir şekilde aktarılmıştır. Soğukalgınlığından grip nezleye iyi gelen tarçın hakkında detaylı bilgi

Yayınlandı

on

Zengin kalsiyum,magnesyum,lif ve demir kaynağıdır.
*Son yıllarda yapılan çalısmalarda kan şekerini düşürücü etkisi saptanmıştır.(özellikle 2.tip diabet hastalarında)
*LDL kolestrolü düşürür,(günde yarım çay kaşığı alınması halinde)
*Koli bakterilerinin vücuda yayılmasını önler,
*Soğukalgınlığı,grip ve nezleye iyi gelir,(bal veya limonla alındıgında)
*Mide rahatsızlıklarına iyi gelir,hazımı kolaylaştırır,kusmayı önleyici bir etkiye sahiptir.
*Eklem yangısı (arthritis)ağrılarına iyi gelir.(yarım çay kaşığı tarçını bir yemek kaşığı balla karıştırarak her sabah kahvaltından önce veridiğinde bir hafta içinde ağrılarda önemli bir azalma,bir ay içinde de ağrısız yürüme)
*Tarçının koklamak hafızayı canlandırıcı bir etki yapar.
*Yiyeceklere eklendiği zaman,yiyeceklerin bozulmasını ve bakterilerinin büyümesini önleyen doğal bir gıda koruyucusudur.
*Adet öncesi gerginliklere iyi gelir…

Okumaya devam et

Anne ve Bebek

Sağlığına dikkat et

Sevdiklerin ve kendin için Sağlığına dikkat etmelisin

Yayınlandı

on

Fotoğraf : Sağlık için

Özel Sağlık Bilgileri

“Kendin ve Sevdiklerin için Sağlığına dikkat et”

Sizlere özel sağlık bilgileri hakkında bir takım bilgiler aktaracağız

Okumaya devam et

Genel Sağlık

Mangoların sağlık açısından 5 faydası (3 sağlıklı tarifin yanı sıra)

tüm çeşitler sağlık için gerekli olan vitamin ve minerallerle doludur. İlk olarak, mango C vitamini ve zengin olan A vitamini sağlayan 76 ve yüzde 25 sırasıyla iki besinlerin günlük tavsiye alımının,.

Yayınlandı

on

Mangoların sağlık açısından 5 faydası envato

Mangolar , dünyadaki en popüler meyvelerden biridir. Tatlı ve keskin tadı, onları tatlılar, smoothie’ler ve salsalar için favori bir içerik haline getirirken, suyu yaz için ferahlatıcıdır. Daha tatlı meyvelerden biri olsalar da, mangoların tatlıdan daha ekşi ve sarıdan daha yeşil veya turuncu olabilen birkaç çeşidi vardır.

Ancak farklılıklarına rağmen, tüm çeşitler sağlık için gerekli olan vitamin ve minerallerle doludur. İlk olarak, mango C vitamini ve zengin olan A vitamini sağlayan 76 ve yüzde 25 sırasıyla iki besinlerin günlük tavsiye alımının,.

“Mangoların sağlık açısından 5 faydası”

Mangolar, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları sağlar :

1. Bağışıklığı artırmaya yardımcı olun

Mangolar, C ve A vitaminleri gibi bağışıklık sağlığında önemli rol oynayan besinler açısından zengindir. Her iki besin de, kansere yol açabilecek oksidatif hasara karşı koruyucu bir rol oynayan antioksidanlardır.

Ek olarak, A vitamini burnu, sinüsleri ve ağzı kaplayan cilt ve mukoza zarları için faydalıdır .

2. Gözlerinizi sağlıklı tutun

Mangolardaki zeaksantin , yaşa bağlı makula dejenerasyonu veya görme bozukluğu ve körlüğün önde gelen nedenlerinden biri olan AMD riskinin azalmasıyla bağlantılı bir antioksidandır. Araştırmalar, günde üç veya daha fazla meyve yemenin AMD riskini yavaşlatmaya ve azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu.

3. Kalp sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olun

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, mangodaki bir antioksidan olan mangiferinin kalp hücrelerinde iltihabı, oksidatif stresi ve programlanmış hücre ölümünü azaltabildiğini buldu. Ek araştırmalar ayrıca kan kolesterolünü, trigliseridi ve serbest yağ asidi seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu buldu . (İlgili: Süper Gıda: Mango, obezite ve tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olur .)

4. Sindirime yardımcı olun

Yapılan araştırmalara göre mango sindirime de iyi geliyor. Bir grup araştırmacı, kronik kabızlığı olan kişilere dört hafta boyunca mango verdi ve katılımcıların kabızlık semptomlarında önemli gelişmeler olduğunu buldu. Bunun nedeni, mangoların her ikisi de bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan lif ve amilaz açısından zengin olmasıdır . Özellikle amilaz, bağırsak bakteri bileşimini artıran ve daha iyi emilim için büyük gıda moleküllerini parçalamaya yardımcı olan bir sindirim enzimidir.

5. Cilt ve saç sağlığını iyileştirir


Mangolardaki C ve A vitaminleri sağlıklı cildi ve saçı destekler . C vitamini, kolajen üretiminde önemli bir rol oynar; kollajen, cilde ve saça yapı kazandıran ve cildin sarkması ve kırışmasıyla mücadele ettiği bilinen bir proteindir.

Öte yandan, A vitamini saç uzamasını ve sebum üretimini hızlandırarak saç derinizin nemlenmesini ve saçınızın sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca cildi güneşin zararlı ışınlarından koruduğu bulunmuştur. (İlgili: Mango neden reddedilemez bir ‘süper meyve’ dir, daha sık yemelisiniz .)

Mango tarifleri

Mangolar kendi başına lezzetli olsa da, onu bir öğün veya atıştırmalıkla birleştirmenin çeşitli yolları vardır :

Taze mango salsa

Bu salsayı hazırlamak için 15 dakikaya ihtiyacınız olacak.

3 bardak porsiyon için malzemeler:
3 olgun doğranmış mango
1 adet jalapeno , tohumlu ve kıyılmış
1/2 doğranmış kap kırmızı soğan
1/4 doğranmış kap taze kişniş ,
1 doğranmış orta boy kırmızı dolmalık biber
1/4 su bardağı limon suyu, taze sıkılmış
bir tutam tuz
Talimatlar:
Bir kasede doğranmış mango, jalapeno, soğan, kişniş ve dolmalık biberi karıştırın.
Misket limonu suyunu ekleyin ve karıştırın.
Tuzlu sezon.
Karışımı en az 10 dakika bekletin
Ballı mangolu smoothie
Hazırlık süresi 10 dakikadır.

Malzemeler:

1 su bardağı doğranmış mango
1 su bardağı yağsız süt
1 su bardağı sade yoğurt
1 ve 1/2 bardak buz küpü
1 muz
1/8 su bardağı şekersiz hindistan cevizi
1 tatlı kaşığı vanilya
1 yemek kaşığı bal
Talimatlar:

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Snapper, karides ve mango ceviche
Tuzlu yemeğin hazırlanması yaklaşık 40 dakika sürer.

Malzemeler:
1 doğranmış mango
2 doğranmış avokado
1/4 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
1/3 su bardağı taze sıkılmış limon suyu
İnce yuvarlaklar halinde dilimlenmiş 1 orta arpacık
1 tatlı kaşığı ezilmiş pul biber
Boyuna ikiye dilimlenmiş 8 ons kaya karidesi
8 ons kırmızı balığı filetosu, derisiz, kemiksiz ve 1/2 parçalar halinde kesilmiş
1-14 ons hurma kalbi, süzülmüş ve çapraz kesilmiş
Bir kavanozdan 6 adet közlenmiş kırmızı biber, ince doğranmış
1 ve 1/2 bardak kıyılmış fesleğen ve kişniş
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Tatmak için kaba deniz tuzu
Talimatlar:
Büyük bir kapta portakal suyu, limon suyu, arpacık soğanı ve pul biberi karıştırın.
Karides ve kırmızı balığı ekleyin ve tuz ekleyin. Birleştirmek için fırlatın.
Karışımı 20-25 dakikalık bir süre içinde sadece ara sıra fırlatarak bekletin.
Mango, avokado, hurma kalpleri, kırmızı biber, fesleğen-kişniş karışımı ve yağı ceviche’ye ekleyin.
Kaplamak için fırlatın.
Diyetinize daha fazla mango eklemeye başlayın. Sadece besleyici olmakla kalmaz, aynı zamanda lezzetli ve ferahlatıcıdır, bu da onları yaz için mükemmel bir meyve yapar.

Okumaya devam et

Trend

Copyright © 2016 Bilgi Sağlık. Theme by KKtmr - webtasarimi.gen.tr