Bizi Takip Edin

Genel Sağlık

Kalpte Kaçak

Yayınlandı

on

kalpMİTRAL KAPAK YETMEZLİĞİ KALPTE KAÇAK

Mitral kapak yetmezliği kalpte sol kulakçıkla sol karıncığı ayıran mitral kapağıp tam kapanamadığı bir kapak hastalığıdır. Mitral kapağın biçimini bo­zan yapısal lezyonlar sonucunda ortaya çıkar ve bu durumda “organik” mitral kapak yetmezliği olarak anılır. Ayrı bir tip olan işlevsel mitral kapak yetmezli­ğinde ise sol karıncığın genişlemesi so­nucunda sol kulakçıkla sol karıncığı ayıran delik genişlemiştir. Deliği kapatan mitral kapağın iki kanadı tam kapanma­yı sağlayacak biçimde birbirine yaklaşa-maz. Bununla birlikte işlevsel yetmez­likte kapak tümüyle normaldir.
Organik mitral kapak yetmezliği en sık rastlanan kalp kapakçığı hastalığı­dır. Ama günümüzde pek çok kalp has­talıkları uzmanı bu gözleme karşı çık­makta, organik mitral kapak yetmezliğinin çok ender görülen bir hastalık ol­duğunu, hatta varlığından bile kuşku duyulabileceğini öne sürmektedir.
Gerçekte ise organik mitral kapak yetmezliği saf biçimiyle, yani tek başı­na seyrek görülen bir hastalıktır. He­men her zaman mitral kapak darlığıyla birlikte görülür (mitral kapak darlık ve yetmezliği). Ayrıca mitral kapak hasta­lığı romatizmal kalp iç zan iltihabının (romatizmal endokardit) ilerlemesine bağlı olarak birkaç evreden geçer. İlk evrede mitral kapak yetmezliğinin saf biçimine çok sık rastlanır. Daha sonra darlıkla yetmez»ik bir arada, son evrede ise darlık görülür.
NEDENLERİ
Organik mitral kapak yetmezliği olgu­larının çoğu akut kalp iç zan iltihabının ilerlemesiyle ortaya çıkar ve hemen her zaman romatizma kökenlidir.
Çok seyrek olarak bazı enfeksiyon hastalıklarında da akut kalp iç zarı ilti­habının ardından mitral kapak yetmez­liği gelişir. Kızıl, tifo, difteri, yılancık, grip, zatürree gibi enfeksiyonlar genel­likle bir romatizmal süreci etkinleşti-rerek kalp iç zarı iltihabının gelişmesi­ne yol açar.
Mitral kapağın zedelenmesine yol açan travmalar da az sayıda mitral ka­pak yetmezliği olgusunun nedenidir.
Genel olarak çok ender, ama yaşlı­lar arasında görece sık görülen bir du­rum da mitral kapak yetmezliğinin ate-rom plaklarına (lifsi bağdoku-yağ birik­mesi) bağlı olarak gelişmesidir.
YAPISAL BOZUKLUKLAR
Akut kalp iç zan iltihabının genellikle yol açtığı doku bozuklukları şunlardır:
– Mitral kapağın kalınlaşması. Ka-hnlaşan kapak normal esnekliğini yiti­rir, sertleşir ve kireçlenebilir.
– Mitral kapağın serbest kenarlarının büzüşüp kırışması.
– Kirişsi uzantıların birbirine yapış­ması, büzülmesi ve sertleşmesi.
Bu değişiklikler sonucunda mitral kapak normal işlev göremez, yani sol kulakçıkla karıncığı ayıran deliği tam olarak kapatamaz. Çünkü hem kapağın kanatlan büzüşme nedeniyle kısalmıştır, hem de kanatlan tutan kirişsi uzantıların kısalması nedeniyle kanatlar normalde olduğu gibi yukan kalkamaz. Bozukluk yalnızca kirişsi uzantıların kısalmasına bağlıysa ve kapak kanatlarının serbest kenarlarında yapışma yoksa saf mitral yetmezliği gelişir, darlık olmaz. Ama çoğunlukla bu tip lezyonlar bir arada bu­lunduğundan mitral kapak hastalığı da yalnızca yetmezlik değil, darlık ve yet­mezlik biçiminde ortaya çıkar.
DOLAŞIMLA İLGİLİ SONUÇLAR —
Normal koşullarda, sol kanncık kasıldı­ğı zaman (sistol) içindeki kanın tümünü aorta boşaltır. Sağlam mitral kapağı, sol kulakçıkla sol kanncık arasındaki deliği tümüyle kapattığı için kanın bir bölümü sol kulakçığa geri kaçamaz. Buna karşı­lık mitral kapak yetmezliğinde karıncık-lann kasılması sırasında sol karıncıkta­ki kanın bir bölümü aorta pompalanır­ken bir bölümü de kapağın tam kapana-mayan kanatlarının arasından sol kulak­çığa geri kaçar. Bir başka deyişle, sis­tolde sol karıncıktan sol kulakçığa doğ­ru bir geri akım (kaçak) ortaya çıkar. Bu durum tam kapanamayan mitral ka­pağın üstünde ve altında etkileri görü­len bir dolaşım bozukluğuna yol açar. Tam kapanamayan mitral kapağın yu-karısındaki dolaşım bölümünde şu so­nuçlar doğar:
• Sol kulakçıkta – Kalbin bu boşluğun­da normalden fazla kan birikir. Çünkü akciğer toplardamarlarından gelen kan hacmine sol kanncıktan geriye kaçan kan eklenmiştir. Sol kulakçıktaki kan hacminin artması nedeniyle sol kulak­çık kasının lifleri uzar ve kalp genişler. Ardından kulakçık daha büyük bir ener­jiyle kasılır ve içindeki miktan artmış kanı sol karıncığa boşaltır. Böylece sol kulakçıkta aşın büyüme (hipertrofi) or­taya çıkar.
• Akciğer dolaşımında – Sol kulakçık­taki basınç artışı akciğer toplardamarla-nndaki kanm bu boşluğa dolmasını güçleştirir; dolayısıyla akciğer dolaşı­mında kan basmcı yükselir. Basınç artı­şı kanın akciğer toplardamarlanndan sol kulakçığa boşaltılmasını sağlar. Boşalmanın gerçekleşmesi için akciğer damar sisteminde akciğer toplardamar­larının genişlemesi, akciğerin yedek kılcal damarlannın açılması gibi deği­şiklikler ortaya çıkar ve bütün bunlar gittikçe şiddetlenir.
• Sağ karıncıkta – Akciğer dolaşımın­daki yüksek basmç sağ karıncığın yü­künü artırır. Bu yükü karşılayabilmek için sağ kanncık aşın büyür. Daha son­ra hastalığın ağırlaşması ve kalp kası­nın yapısal özellikleri nedeniyle sağ ka­rıncık genişler ve dolaşım bozukluklan-nı gidermekte yetersiz kalır.
Tam kapanamayan mitral kapağm altında kalan dolaşımda ise şu değişik­likler görülür:
• Sol karıncıkta – Yukanda belirtildiği gibi sistoldeki geri akım nedeniyle sol kulakçıkta önemli miktarda kan topla­nır. Bir sonraki gevşemede (diyastol) ise sol kanncığa daha fazla kan gelir, çünkü sol kulakçıkta daha fazla kan vardır. Artmış kan akımı karşısmda sol kanncık diyastolde daha fazla genişler. Aynca içinde bulunan miktan artmış kanm tümünü pompalayabilmek için daha çok çalışmak zorunda kalır ve aşı-n büyür. Böylece bir sonraki sistolde sol kanncık içindeki kanm tümünü bo­şaltır. Kanm büyük bölümü aorta, kü­çük bir bölümü de kulakçığa geri gider.
• Genel dolaşımda – Saf mitral yet­mezliğinde ortaya çıkan değişiklikler genel dolaşımı etkilemez. Normal ko­şullarda sol kulakçıkta bulunan 60 cc kanın tümü diyastolde sol kanncığa do­lar. Sol kanncık bu kanm tümünü aorta pompalar. Mitral yetmezlikte, sol kann­cık sistolü sırasında diyastolde sol ka­nncığa dolmuş olan kanın bir bölümü sol kulakçığa geri kaçar. Kaçak mikta-nnın 20 cc olduğu varsayılırsa, toplam kan hacmi 60 cc olduğuna göre sol ka­nncık aorta 40 cc kan pompalayacaktır. Böylece sistolde kalbin pompaladığı kan miktan (kalp atım hacmi) azalır. Ama bir sonraki diyastolde sol kanncı­ğa yalnızca normalde gelen 60 cc kan değil, aynı zamanda bir önceki sistolde sol kulakçığa geri kaçan 20 cc kan da dolar; yani sol karıncıktaki kan hacmi 80 cc olur. Bunun 20 cc’si bir sonraki sistolde gene tam kapanmamış olan de­likten sol kulakçığa kaçar, ama 60 cc’si genel dolaşıma pompalanır. Bundan sonra sistolde kalbin pompaladığı kan miktan değişmeyeceğinden mitral ka­pak yetmezliğinin genel dolaşım üzeri­ne bir etkisi olmaz.
BELİRTİLERİ
Mitral kapak darlığında olduğu gibi mitral kapak yetmezliğinde de belirtiler birkaç grupta toplanabilir. • Kalple ilgili belirti – Doğrudan doğ­ruya kalbi ilgilendiren belirti mitral ka­pak yetmezliğine ait üfürümdür. Mitral kapak yetmezliğinde kanncık sistolü sı­rasında sol kanncıktan üstteki sol kulakçığa kan kaçar. Aynı anda mitral ka­pak üzerinde bir üfürüm duyulur. Bu olağandışı ses kanın daralmış delikten geçişine mitral kapaktaki bozukluk ne­deniyle karıncık duvarıyla kapak arasın­da oluşan çıkmazlardan kanın dönüşüne bağlıdır.
Üfürüm koltukaltı bölgesine doğru yayılır; sol koltukaltımn ilerisine kadar uzanır ya da ön koltukaltı çizgisinin önünde kain-. Üfürüm sırta doğru da ya­yılabilir; sol kulakçığın arkaya doğru çı­kıntı yaptığı göğüs arka duvarında belir­gin duduma gelebilir. Özellikle sol ku­lakçık büyüdükçe sırta doğru yer değiş­tirir ve omurgaya yansır.
Genellikle hasta yatarken üfürüm daha iyi duyulur. Ayaktayken hafifler, hatta kaybolur.
• Mitral kapak yetmezliğinin yukarı-sıyla ilgili belirtiler – Bunlar sol kulak­çık akciğer dolaşımı, akciğer atardamarı ve sağ karıncıkla ilgili belirtilerdir. Bun­lar elinizdeki ciltte “Mitral Kapak Darlı­ğı” başlığı altında ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
• Mitral kapak yetmezliğinin aşağı-sıyla ilgili belirtiler – Bunlar saf mitral kapak darlığında görülenlerden farklı­dır. Saf mitral kapak darlığında diyastol sırasında sol karıncığa normalden az kan gelir. Bu nedenle sol karıncık uzun süre normal boyutlarda kalır ve ancak hastalığın ileri evrelerinde küçülür. Oy­sa saf mitral kapak yetmezliğinde sol karıncık kapak hastalığının ilk evresin­den başlayarak kan akışının bozulma­sından etkilenir. Sol kulakçıktan sol ka­rıncığa normalden fazla kan gelir; ka­rıncık diyastol sırasında daha fazla ge­nişler ve zamanla büyür. Ama büyüme çok aşın değildir, çünkü karıncık gelen fazla kanı boşaltmayı başarabilir. Kanın büyük bölümü aorta pompalanır; küçük bir bölümü de sol kulakçığa kaçar.
GİDİŞİ
Mitral kapak yetmezliğinin de mitral darlık gibi farklı evreleri vardır. Birinci evrede hastalık bozulmuş olan kapak ve çevresindeki yapılarla sınırlıdır; ikinci evrede akciğer belirtileri ortaya çıkar; Üçüncü evrede ise artık genel yetmezlik söz konusudur.
• Birinci evre- Mitral kapak yetmezli­ğinin sınırlı evresidir. Bu evrede, kapa­ğın tam olarak kapanmaması nedeniyle sistolde karıncıkla kulakçık arasında ge­riye doğru kan akışı ortaya çıkar. Kan akışının bozulması hasta kapağın çevre­sindeki iki kalp bölümünü etkiler. Kapa­ğın üstünde sol kulakçık, kapağın altın­da ise sol karıncık genişler ve büyür. Saf mitral kapak yetmezliğinin ilk evresinin başlıca özelliği, bütün sol kalbin (sol ku­lakçık ve sol karıncığın) büyümesidir.
• İkinci evre- Mitral kapak yetmezliği­nin ikinci evresinde akciğerler etkilenir. Hastalığın ilerlemesi sonucunda sol ku­lakçık daha da genişler. Kan akışındaki bozukluk şiddetlenerek sol kulakçıktan önceki dolaşım bölümlerine yayılır ve bütün akciğer dolaşımını (akciğer atar­damarları, toplardamarları ve kılcal da­marları) etkileı. Akciğer dolaşımında kan basıncının yükselmesi damarların genişlemesine ve damar duvarında olu­şan bozukluklar nedeniyle akciğerlerde kan göllenmesine yol açar.
Akciğer dolaşımında yüksek basınç ve akciğerlerde kan göllenmesinden kı­sa bir süre sonra sağ karıncıkta büyüme belirtileri ortaya çıkar.
İkinci evrede en sık görülen belirti­ler şunlardır:
– Mitral yüzü Dudaklarda, burunda, elmacık kemikleri üzerinde, kulak kep­çesinde ve ellerde deri moranr.
– Yaygın nabız Göğsün gözle görü­lür Ölçüde kabarmış kalp bölgesinde yaygın atma hareketi gözlenir. Kabar­ma sağ karıncığın büyümesine bağlıdır.
Solunum sistemindeki işlevsel bo­zukluğa bağlı belirtiler ise şunlardır:
– Nefes darlığı. Başlangıçta beden­sel güç harcamaya bağlı olarak görülür; daha sonra sürekli hale gelir.
– Öksürük ve balgam. Çoğu kez bal­gamda çizgi biçiminde kan ve akciğer­lerden gelen bir tür makrofaj olan kalp yetmezliği hücreleri vardır. ”
– Balgamla karışık kan gelmesi. Mitral kapak darlığından daha seyrek olarak mitral kapak yetmezliğinde de görülür.
• Üçüncü evre – Bu evrede gelişen ge­nel yetmezlik sağ karıncığın etkinliği­nin büyüme nedeniyle azalmasından ve karıncığın genişlemesinden kaynaklanır. Sağ karıncığın ardından sağ kulakçık da genişler. Böylece genel olarak bütün kalp büyür. Kalbin dört boşluğunun da genişlediği üçüncü evrede şu belirtiler görülür:
– Mitral yüzü. Bir Önceki evredeki kadar belirgin değildir;’hatta hiç bulun­mayabilir, çünkü akciğerde kan göllen-mesi azalmıştır. Kan artık akciğerde de­ğil, büyük ölçüde karaciğerde göllen-mektedir.
– Yaygın nabız. Göğüste kalp bölge­sinde gözlenen atma hareketi bir önceki evreye göre daha yaygındır ve mide üs­tüne kadar uzanır. Bunun nedeni geniş­lemiş sağ karıncığın aşırı büyümesidir.
– Solunumla ilgili belirtiler. Hastalı­ğın ikinci evresindeki kadar şiddetli de­ğildir. Nefes darlığınöbetleri, morarma, öksürük gibi bu belirtiler akciğer dolaşı­mında kan göllenmesine ve yüksek ba­sınca bağlı olduğundan kan göllenmesi-nin akciğerden karaciğere yönelmesi üzerine çok hafifler.
Böylece mitral kapak yetmezliğinde üçüncü evrenin son aşamasına varılır. Tam kalp yetmezliğine (sağ ve sol kalp yetmezliği) bağlı genel dolaşım yetmez­liği ortaya çıkar.
Mitral kapak yetmezliğinin üç evreli gelişim sürecinde ortaya çıkan karmaşık belirtiler yalnızca kalp kapakçığı hasta­lığına bağlı kan akımı bozukluğundan değil, kalp kasma (miyokart) zarar ve­ren etkenlerden de kaynaklanır. Hastalı­ğın gelişmesi boyunca kalp kasında yı­kıma yol açan etkenler evreden evreye ve olgudan olguya değişir.
Erken dönemde ortaya çıkan belirti­ler çarpıntı, göğsün kalp bölgesinde ağ­rılar, kolay yorulma, baş dönmesi, güç harcamaya bağlı nefes darlığı ve nefes darlığı nöbetleridir. Ek atımlar (ekstra­sistol), kalp atışlarının nöbet halinde hızlanması (paroksimal taşikardi), ku­lakçık kasının titreşmesi (flater), kulak­çık kasılmalarının işlevsiz ve düzensiz seğirmelere dönüşmesi (fibrilasyon) gi­bi kalp ritmi bozuklukları hastalığın geç evrelerinde ortaya çıkar.
KOMPLÎKASYONLAR
Mitral kapak darlığında olduğu gibi mitral kapak yetmezliğinde de çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Em-boli, balgamda kan (hemoptizi), kulak­çık fiater ve fibrilasyonu, daha seyrek olarak da akciğer ödemi bunların başlı-calandır. Mitral kapak yetmezliğinde anjina pektoris hemen hiç görülmez.
TEDAVİ
Mitral kapak yetmezliğinin tedavisi mitral kapak darlığımnkinden biraz farklıdır. Romatizma kökenli mitral ka­pak yetmezliğinin klinik belirti verme­yen evresinde, tıpkı mitral kapak darlı­ğında olduğu gibi, enfeksiyona bağlı kalp iç zarı iltihabını önlemek amacıyla penisilin tedavisi önerilmektedir. Yaşlı hastalarda ise mitral kapak yetmezliğinin nedeni romatizmal olmayabilece­ğinden romatizmaya karşı önlem almak gerekmeyebilir. Darlıktan farklı olarak, mitral kapak yetmezliğinden sol karın­cık da etkilenir. Mitral kapak yetmezli­ği nedeniyle protez kapak yerleştirilen hastalarda ameliyat sonrası hastanede ölüm oranının (yaklaşık yüzde 20) mit­ral kapak darlığı nedeniyle aynı ameli­yatı geçirenlerden yüksek olması büyük olasılıkla bu yüzdendir. Ama bu oran yapay kapağın erken dönemde mi, yok­sa sol kulakçığın oldukça uzun bir süre içinde büyümesinden sonra mı yerleşti­rildiğine göre değişebilir. Kirişsi uzan­tıların kopması gibi bazı durumlarda yapılan kapağın onarılmasına yönelik küçük girişimlerden daha iyi sonuç alı­nır.
Romatizma kökenli mitral kapak hastalığı olan pek çok insanda darlık ve yetmezlik bir arada bulunur. Bu hasta­ların tedavisinde göz önüne alınması gereken koşullar hemen hemen aynıdır. Tıbbi tedaviye karşın hastanın durumu kötüye gidiyorsa kapağın değiştirilmesi gerekir. Mitral kapak darlığında olduğu gibi, hastanın bedensel iş kapasitesi azalmışsa, akciğerde kan göllenmesiyle seyreden bir kalp yetmezliği ya da akci­ğer ödemi varsa, beslenmede tuzun kı­sıtlanması, dijital kullanılması, fiziksel etkinliğin azaltılması gibi önlemler alı­nır.
Mitral kapak darlığında da olduğu gibi bu tedavi Önlemlerinin uygulanma­sına karşın hastanın durumunda bir dü­zelme görülmezse ameliyatla protez ka­pak takılır.

RANA ARIBAŞ AMAÇ İşini yapması gerektiği gibi yapan, iş disiplini olan bir insanım, işimde en iyilerden biri olarak anılmak istiyorum ,topluma katkı koymak asli hedeflerimdendir. DENEYİM 1990–1993 Petkim Yarımca Sistem Yöneticisi  IBM Mainframe sistemlerin kurumu  Bilgisayarların bakım ve planlaması  PC lerin kurulması, Novell 2.20  Firma içi eğitimler . 1993–1999 Philip Morris SABANCI Adana-Diyarbakır Bölge Sistem Yöneticisi  Tüm elektronik sistemlerin kontrolü bakımı  Tüm bilgisayarların bakım plan ve teknik desteği  Firma içi eğitimler ve alımlar. 1999–2000 Annelik nedeniyle ara veriş 2000-2002 Mercedes Benz Aksaray Sipariş Proğram Mühendisi 2002- Kalite Güvence Danışmanlığı Kurumsal Danışmanlık &Eğitim- TQM ISO 9001:2000 , 16949,HACCP, OHSAS EĞİTİMLERİ VE AKTİF UYGULANMASI ve 14001 çevre belgesi.,TÜBİTAK-TEYDEB,KIRSAL KALKINMA, GEF-UNDP, FP7, CE, AB Projeleri , SMM faaliyetleri,CE UNDP ile yürütülen gönüllülük çalışmaları ,UNDP ve KALDER ile yürütülen Türkiye geneli CE eğitimleri (3 ay) 2006- Erişim Asansör Arıza bakım müdürü ve kalite yönetim temsilciliği EĞİTİM 1985-1990 YILDIZ Teknik Üniversitesi İstanbul  Kocaeli Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü  Mesleki amaçlı çeşitli seminer ve kurslar.  PLC, CNC, AS400, Novell, Windows NT, Handheld Computer, Autocad2000, FMEA,Kontrol Planları,PPAP,APQP,ERP,SAP,Kalkınma Ajansları Program Yazma Eğitimi, İş Güvenliği Eğitimi, ISO 9001:2000 eğitimi.Proje yazım eğitimi. İhracat ve dış ticaret uzmanlığı eğitimi,enerji yöneticisi eğitimi,ohsas iç tetkikçi eğitimi, asansör smm eğitimi, pcm eğitimi İLGİ ALANLARI Traking,sinema, fotograf, bilgisayarlar. DİL İngilizce : Çok iyi düzeyde Almanca : İyi düzeyde EĞİTİM TECRÜBELERİ Alınan Eğitimler * ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Eğitimi * İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi * ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi * ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Genel Eğitimi * İç Tetkik Eğitimi * Gerilla Pazarlama Eğitimi * İş Geliştirme Eğitimi * 22000 Eğitimi * NLP Eğitimi * Stratejik Yol Haritası (SHY) Hazırlama Eğitimi * MAP Eğitimi * 16949:2002 Eğitimi * Teknik Dosya Hazırlama Eğitimi * İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi * Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi * Yapay Zeka Eğitimi * Acil Durumlar Eğitimi * Tıbbi Atıkların Yönetimi Eğitimi * PCM Eğitimi * Proje Yazım Eğitimi * Yenilenebilri Enerji Eğitimi Enerji Yöneticisi Eğitimi Verilen Eğitimler Eğitim adı İlk Yardım Eğitimi Eğitim tarihi Şubat 2004 Eğitimi düzenleyen kurum Renk Ajans Eğitim adı FMEA;PPAP,APQP Eğitimi Eğitim tarihi Aralık-Mayıs 2008 Eğitimi düzenleyen kurum Modern otomotiv Eğitim adı CE, ISO 9001:2000 Eğitimi Eğitim tarihi Eylül 2007 Eğitimi düzenleyen kurum İMER LT Eğitim adı İŞ Güvenliği Eğitimi Eğitim tarihi Haziran 2006 , Temmuz 2007, aralık 2010 Eğitimi düzenleyen kurum MBS; Renk Ajans ,Erişim Asansör Eğitim adı PCM Eğitimi Eğitim tarihi Ekim 2011 Eğitimi düzenleyen kurum Renk Ajans Eğitim adı KOSGEB’e porhe hazırlama eğitimi Eğitim tarihi Eylül 2011 Eğitimi düzenleyen kurum Huzur Otogaz Seminer adı Motibasyon, Etkili İletişim, Beden ve Renk Dili Seminer tarihi Temmuz 2006 Semineri düzenleyen kurum Motaysan BAĞIMSIZ GÖREVLENDİRMELER Görevlendiren Kurum AHİLER KALKINMA AJANSI Görev Bağımsız Değerlendirici Tarih ARALIK 2010 Görevlendiren Kurum İSTKA Görev Bağımsız Değerlendirici Tarih EKİM 2011 Görevlendiren Kurum T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı / İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Görev Bağımsız Değerlendirici Tarih Nisan 2011 PROJE TECRÜBELERİ Proje adı ve referans numarası Tarımsal sulamada Hibrid Enerji Proje fon kaynağı ve destek adı GEF/UNDP Proje tarih ve yeri Aralık 2008 Niğde Proje adı ve referans numarası Aksaray İçme Suyunun Temizlenmesi Proje fon kaynağı ve destek adı Ahiler, Kırsal Kalkınma Proje tarih ve yeri 2010 Aksaray Proje adı ve referans numarası Doğalgaz Dönüşümde teknolojik Yatırım Proje fon kaynağı ve destek adı KOSGEB Proje tarih ve yeri Temmuz 2010 Aksaray Proje adı ve referans numarası Kültürlerası Dialog Proje fon kaynağı ve destek adı MFİB Proje tarih ve yeri 2007 Aksaray Saratlı belediyesi Proje adı ve referans numarası Eski Aksaray Un Fabrikasının Sanayi Müzesine Dönüştürülmesi Proje fon kaynağı ve destek adı Ahiler Kalkınma Ajansı Proje tarih ve yeri 2011 Aksaray Proje adı ve referans numarası Renk Ajans Üretim Kapatesi Artırımı Proje fon kaynağı ve destek adı Ahiler Kalkınma Ajansı Proje tarih ve yeri 2011 Aksaray Proje adı ve referans numarası Plastik Şişedeki Ergonomik Ekolojik Yaklaşımlar Proje fon kaynağı ve destek adı TÜBİTAK TEYDEB Proje tarih ve yeri Aralık 2009 Aksaray Çeşitli danışmanlık firmalarına üretilen Ajans Projeleri,TÜBİTAK-TEYDEB AB,TKDK, KOSGEB Projeleri Doğum Yeri : Aksaray Doğum Tarihi : 29.05.1968 Adres : Minarecik Mah. Belediye Cad. Arı Apt. 16/1 68100 Aksaray tel: 0535 5122124

Okumaya devam et
Tıkla Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anne ve Bebek

Sağlığına dikkat et

Sevdiklerin ve kendin için Sağlığına dikkat etmelisin

Yayınlandı

on

Fotoğraf : Sağlık için

Özel Sağlık Bilgileri

“Kendin ve Sevdiklerin için Sağlığına dikkat et”

Sizlere özel sağlık bilgileri hakkında bir takım bilgiler aktaracağız

Okumaya devam et

Genel Sağlık

İlaçlardan daha iyi: Araştırmada, lahana suyunun mide sağlığını destekleyen ve peptik ülserleri tedavi eden bileşikler içerdiğini bulundu

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae.

Yayınlandı

on

lahana suyu resmi

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Garnett Cheney tarafından yapılan araştırma, peptik ülserlerin lahana suyuyla tedavi edilmesinin geleneksel tıbbi tedavilere göre daha hızlı iyileşmeyi teşvik ettiğini gösteriyor .

Cheney, 1950’lerin başlarında, peptik ülserler için doğal bir tedavi olma potansiyelini keşfetmek için lahana suyu üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Lahanadaki “U vitamini” adını verdiği belirli bir bileşiğin bağırsak yaralarının doğal iyileşmesini desteklediğini keşfetti.

Şimdi, çok sayıda çalışma Cheney’nin lahananın iyileştirici özellikleri hakkındaki iddialarını desteklemektedir. Bununla birlikte, son raporlar, sadece bir değil, mütevazı lahana içindeki birkaç bileşiğin onu ve suyunu peptik ülserler için etkili bir doğal çare haline getirdiğini öne sürüyor .

“Lahana suyu ülserlerin modern ilaçlardan daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur”

Peptik ülserler , mide zarında veya ince bağırsağın duodenum adı verilen ilk kısmında oluşan açık yaraları ifade eder . Genellikle bakteriyel enfeksiyon nedeniyle gelişirler, ancak bazı durumlarda ağrı kesicilerin ve diğer ilaçların sık alımından kaynaklanırlar.

Mide ülseri, duodenum ülseri ve özofagus ülseri olmak üzere üç tip peptik ülser vardır. Mide ülseri midede, duodenum ve özofagus ülserleri sırasıyla duodenum ve yemek borusunda bulunur. Bu ülserler antibiyotikler dahil reçeteli ilaçlarla tedavi edilir. Ancak bu ilaçların istenmeyen yan etkileri vardır.

Cheney, çalışmasında peptik ülseri olan hastaların lahana suyu tedavisine nasıl tepki verdiğini inceledi. Gine domuzları üzerinde yapılan önceki çalışmalar, hem taze bütün lahana hem de lahana suyunun peptik ülser oluşumunu önlemede etkili olduğunu göstermiştir.

Cheney, deneyi için 13 hasta aldı. Bunların yedisinde duodenal ülser, beşinde mide ülseri vardı. Sadece bir hastada ince bağırsağın jejunum adı verilen başka bir bölümünde ülser vardı.

Cheney, hastalardan her gün yaklaşık bir litre lahana suyu içmelerini istedi. Ayrıca tedaviden önce ve tedaviden altı ve dokuz gün sonra röntgen muayenelerinden geçtiler. Cheney, tedavi sonrası röntgen sonuçlarında ülser olmamasını bir iyileşme işareti olarak değerlendirdi.

Cheney, her gün lahana suyu içen duodenal ülseri olanların ortalama iyileşme süresinin 10 gün olduğunu bildirdi. Bu arada mide ülseri olanlar için ortalama iyileşme süresi yedi gündü.

Buna karşılık, yayınlanan bulgular, geleneksel ilaçlarla iyileşme süresinin duodenal ve mide ülserleri için sırasıyla ortalama 37 ve 42 gün olduğunu göstermektedir.

Bu bulgular, lahana suyunun peptik ülserler için alternatif bir tedavi olma potansiyelini göstermektedir . Sadece iyileşmeyi hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda lahana suyu da herhangi bir yan etkiye neden olmaz.

Lahana suyundaki bileşikler ülsere iyi gelir mi?
Araştırmacılar, daha önce U vitamini olarak adlandırılan Cheney bileşiği hakkında artık daha fazla şey biliyorlar. Ancak son araştırmalar, U vitamininin aslında lahanada bulunan birkaç farklı bileşen olabileceğini öne sürüyor.

Örneğin amino asitler, glutamin ve metiyonin mide sağlığı için iyi olarak tanımlanmıştır. Çalışmalar, metiyonin S-metil sülfonyum (MMS) adı verilen bir metiyonin formunun koruyucu mukoza üretimini uyardığını göstermektedir. Aynı zamanda dokuya zarar veren oksidatif stresle mücadele eden güçlü antioksidan yeteneklerle donatılmıştır.

Uzmanlara göre MMS, steroidal olmayan antienflamatuvar ilaçlara veya NSAID’lere maruz kaldıktan sonra mide iyileşmesini destekleyebilir. NSAID’ler ayrıca, bu ilaçların mide zarına zarar verdiği tespit edildiğinden, peptik ülserlere büyük katkıda bulunur.

Glutamin ise asit azaltıcı ilaçların etkilerine karşı koyacak kadar güçlü doğal bir antasittir. Austin’deki Texas Üniversitesi’nden Dr. William Shive, yüksek L-glutamin konsantrasyonunun lahana suyunun ülserleri neden iyileştirebileceğini kısmen açıklayabildiğini buldu .

Lahana ayrıca glukozinolatlar olarak bilinen güçlü bir bileşik grubu içerir. Bu bitki besinlerinin ülser vakalarının çoğundan sorumlu olan Helicobacter pylori bakterisine karşı koruyucu etkileri olduğu söyleniyor . Aslında çalışmalar, glukozinolat bakımından zengin sebzeleri kolorektal, özofagus, ağız ve boğaz kanseri riskinin azalmasıyla ilişkilendiriyor. (İlgili: Lahana: kanser, diyabet ve daha fazlası için doğal ilaç .)

Bu doğal bileşikler sayesinde, lahana suyu, peptik ülserlerin güvenli ve doğal iyileşmesini destekleyen etkili bir doğal ilaçtır .

Okumaya devam et

Genel Sağlık

Mangoların sağlık açısından 5 faydası (3 sağlıklı tarifin yanı sıra)

tüm çeşitler sağlık için gerekli olan vitamin ve minerallerle doludur. İlk olarak, mango C vitamini ve zengin olan A vitamini sağlayan 76 ve yüzde 25 sırasıyla iki besinlerin günlük tavsiye alımının,.

Yayınlandı

on

Mangoların sağlık açısından 5 faydası envato

Mangolar , dünyadaki en popüler meyvelerden biridir. Tatlı ve keskin tadı, onları tatlılar, smoothie’ler ve salsalar için favori bir içerik haline getirirken, suyu yaz için ferahlatıcıdır. Daha tatlı meyvelerden biri olsalar da, mangoların tatlıdan daha ekşi ve sarıdan daha yeşil veya turuncu olabilen birkaç çeşidi vardır.

Ancak farklılıklarına rağmen, tüm çeşitler sağlık için gerekli olan vitamin ve minerallerle doludur. İlk olarak, mango C vitamini ve zengin olan A vitamini sağlayan 76 ve yüzde 25 sırasıyla iki besinlerin günlük tavsiye alımının,.

“Mangoların sağlık açısından 5 faydası”

Mangolar, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları sağlar :

1. Bağışıklığı artırmaya yardımcı olun

Mangolar, C ve A vitaminleri gibi bağışıklık sağlığında önemli rol oynayan besinler açısından zengindir. Her iki besin de, kansere yol açabilecek oksidatif hasara karşı koruyucu bir rol oynayan antioksidanlardır.

Ek olarak, A vitamini burnu, sinüsleri ve ağzı kaplayan cilt ve mukoza zarları için faydalıdır .

2. Gözlerinizi sağlıklı tutun

Mangolardaki zeaksantin , yaşa bağlı makula dejenerasyonu veya görme bozukluğu ve körlüğün önde gelen nedenlerinden biri olan AMD riskinin azalmasıyla bağlantılı bir antioksidandır. Araştırmalar, günde üç veya daha fazla meyve yemenin AMD riskini yavaşlatmaya ve azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu.

3. Kalp sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olun

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, mangodaki bir antioksidan olan mangiferinin kalp hücrelerinde iltihabı, oksidatif stresi ve programlanmış hücre ölümünü azaltabildiğini buldu. Ek araştırmalar ayrıca kan kolesterolünü, trigliseridi ve serbest yağ asidi seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu buldu . (İlgili: Süper Gıda: Mango, obezite ve tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olur .)

4. Sindirime yardımcı olun

Yapılan araştırmalara göre mango sindirime de iyi geliyor. Bir grup araştırmacı, kronik kabızlığı olan kişilere dört hafta boyunca mango verdi ve katılımcıların kabızlık semptomlarında önemli gelişmeler olduğunu buldu. Bunun nedeni, mangoların her ikisi de bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan lif ve amilaz açısından zengin olmasıdır . Özellikle amilaz, bağırsak bakteri bileşimini artıran ve daha iyi emilim için büyük gıda moleküllerini parçalamaya yardımcı olan bir sindirim enzimidir.

5. Cilt ve saç sağlığını iyileştirir


Mangolardaki C ve A vitaminleri sağlıklı cildi ve saçı destekler . C vitamini, kolajen üretiminde önemli bir rol oynar; kollajen, cilde ve saça yapı kazandıran ve cildin sarkması ve kırışmasıyla mücadele ettiği bilinen bir proteindir.

Öte yandan, A vitamini saç uzamasını ve sebum üretimini hızlandırarak saç derinizin nemlenmesini ve saçınızın sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca cildi güneşin zararlı ışınlarından koruduğu bulunmuştur. (İlgili: Mango neden reddedilemez bir ‘süper meyve’ dir, daha sık yemelisiniz .)

Mango tarifleri

Mangolar kendi başına lezzetli olsa da, onu bir öğün veya atıştırmalıkla birleştirmenin çeşitli yolları vardır :

Taze mango salsa

Bu salsayı hazırlamak için 15 dakikaya ihtiyacınız olacak.

3 bardak porsiyon için malzemeler:
3 olgun doğranmış mango
1 adet jalapeno , tohumlu ve kıyılmış
1/2 doğranmış kap kırmızı soğan
1/4 doğranmış kap taze kişniş ,
1 doğranmış orta boy kırmızı dolmalık biber
1/4 su bardağı limon suyu, taze sıkılmış
bir tutam tuz
Talimatlar:
Bir kasede doğranmış mango, jalapeno, soğan, kişniş ve dolmalık biberi karıştırın.
Misket limonu suyunu ekleyin ve karıştırın.
Tuzlu sezon.
Karışımı en az 10 dakika bekletin
Ballı mangolu smoothie
Hazırlık süresi 10 dakikadır.

Malzemeler:

1 su bardağı doğranmış mango
1 su bardağı yağsız süt
1 su bardağı sade yoğurt
1 ve 1/2 bardak buz küpü
1 muz
1/8 su bardağı şekersiz hindistan cevizi
1 tatlı kaşığı vanilya
1 yemek kaşığı bal
Talimatlar:

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Snapper, karides ve mango ceviche
Tuzlu yemeğin hazırlanması yaklaşık 40 dakika sürer.

Malzemeler:
1 doğranmış mango
2 doğranmış avokado
1/4 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
1/3 su bardağı taze sıkılmış limon suyu
İnce yuvarlaklar halinde dilimlenmiş 1 orta arpacık
1 tatlı kaşığı ezilmiş pul biber
Boyuna ikiye dilimlenmiş 8 ons kaya karidesi
8 ons kırmızı balığı filetosu, derisiz, kemiksiz ve 1/2 parçalar halinde kesilmiş
1-14 ons hurma kalbi, süzülmüş ve çapraz kesilmiş
Bir kavanozdan 6 adet közlenmiş kırmızı biber, ince doğranmış
1 ve 1/2 bardak kıyılmış fesleğen ve kişniş
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Tatmak için kaba deniz tuzu
Talimatlar:
Büyük bir kapta portakal suyu, limon suyu, arpacık soğanı ve pul biberi karıştırın.
Karides ve kırmızı balığı ekleyin ve tuz ekleyin. Birleştirmek için fırlatın.
Karışımı 20-25 dakikalık bir süre içinde sadece ara sıra fırlatarak bekletin.
Mango, avokado, hurma kalpleri, kırmızı biber, fesleğen-kişniş karışımı ve yağı ceviche’ye ekleyin.
Kaplamak için fırlatın.
Diyetinize daha fazla mango eklemeye başlayın. Sadece besleyici olmakla kalmaz, aynı zamanda lezzetli ve ferahlatıcıdır, bu da onları yaz için mükemmel bir meyve yapar.

Okumaya devam et

Trend

Copyright © 2016 Bilgi Sağlık. Theme by KKtmr - webtasarimi.gen.tr